O termináli

65
Autobusový terminál – niekoľko zaujímavých dátumov a stanovísk.

V dnešnom príspevku ponúkam niekoľko dátumov a stanovísk z viacročnej prípravy výstavby autobusového terminálu v Trenčíne tak, ako boli postupne uverejňované v masmédiách. (pokračovať)

64
Terminál - zdá sa, že končí. Čo nám zanecháva?

Dnešný príspevok začnem vyjadrením primátora mesta Trenčín pána Richarda Rybníčka ktoré poskytol médiám 15. 12. 2017 . Nadpis článku z ktorého citujem znie: Terminál nebude, hovorí primátor Rybníček Podľa trenčianskeho primátora Richarda Rybníčka projekt výstavby terminálu v Trenčíne skončil. Z článku vyberám: „Investor nepredložil mestu zmenu projektu na menší. Tým pádom som presvedčený, že terminál v Trenčíne nebude,“ skonštatoval s tým, že v najbližšom období plánuje vyhodnotiť všetky zmluvy so spoločnosťou SIRS. (pokračovať)

63
Terminál – dá sa to aj inak.

Pre porovnanie niečo zo zahraničia. V roku 1999 sa mestská rada v Helsinkách rozhodla vyčleniť priestor pre nový dopravný terminál a zároveň tento priestor usporiadať tak, aby bol určený len pre pešiakov. Stavba bola dokončená v roku 2006 (doba výstavby 3 roky). Veľký podzemný dopravný komplex zabral plochu 25 000 m². Je to najrušnejší dopravný terminál vo Fínsku. Denne ním prejde 170 000 cestujúcich. (pre informáciu, Helsinky majú 1,3 mil obyvateľov) (pokračovať)

62
Terminál – ako teda ďalej? 5. časť.

V predchádzajúcich príspevkoch som sa venoval možnosti úpravy alebo zmeny pôvodného návrhu „Autobusového terminálu“ tak, aby vyhovoval požiadavkám kladeným na takúto stavbu. Myslím si, že som preukázal, že takáto úprava je možná. Zároveň som ale upozornil, že zmena je podmienená zmenou pohľadu investora na túto stavbu. A tu vidím možný a zásadný problém. (pokračovať)

57
Terminál – ako ďalej?

Príprava výstavby autobusového terminálu v Trenčíne sa začala už veľmi, veľmi dávno. A oprávnene. Jestvujúca autobusová stanica nespĺňa, dnes už, ani tie najzákladnejšie požiadavky na autobusovú stanicu krajského mesta akým Trenčín je.  (pokračovať)

61
Terminál – ako teda ďalej? 4. časť.

V tomto príspevku vysvetľujem dôvody, prečo nepovažujem návrh terminálu v podobe v akej som ho predstavil za integrovaný dopravný terminál a čo mu chýba do letiskového terminálu. Integrovaný dopravný terminál už podla svojho názvu integruje, teda spája všetky formy verejnej hromadnej dopravy. A centrom takéhoto terminálu je terminálová hala. Hala z ktorej sú prístupné všetky druhy integrovanej dopravy. V našom prípade ide o: (pokračovať)

60
Terminál – ako teda ďalej? 3. časť.

V tejto časti sa venujem aktuálnemu stavu. Samozrejme v miere akej ho poznám. Ako som už spomenul investor „Autobusového terminálu“ v súčasnosti upravuje projekt. Do tohto procesu sa aktívne zapája aj mesto Trenčín. V spolupráci s architektmi investora spracovali architekti z mesta niekoľko škíc ako by to mohlo po novom vyzerať. Jednu z týchto škíc som dostal aj ja .... (pokračovať)

59
Terminál – ako teda ďalej? 2. časť.

V predchádzajúcom príspevku som formuloval základnú otázku: Čo potrebujeme v ptredstaničnom priestore? Terminál integrovanej dopravy (autobusový terminál) alebo nákupné centrum typu LAUGARICUO alebo MAX? Nemôžem odpovedať za všetkých. Môžem ale vychádzať z ohlasov ktoré som dostával a stále dostávam na svoje články o „Autobusovom termináli“, z osobných rozhovorov s obyvateľmi Trenčína a v neposlednom rade aj zo svojho poznania tejto problematiky.  (pokračovať)

58
Terminál – ako teda ďalej? 1. časť.

Ako som napísal v predchádzajúcom článku vytvoril sa časový priestor pre úpravu, či radikálnu zmenu návrhu autobusového terminálu navrhovanom v predstaničnom priestore v Trenčíne. To, či pôjde len o úpravu, alebo radikálnu zmenu bude záležať od ochoty investora zmeniť základný pohľad na plánovanú stavbu. A aj od mesta, či to bude od investora vyžadovať. O čo ide? V prvom rade by si malo mesto spolu s jeho občanmi ujasniť, čo v predstaničnom priestore vlastne potrebuje. Ponúkajú sa dve možnosti: (pokračovať)

56
Podnet na podanie protestu prokurátora.

Ani po niekoľkých rokovaniach so zástupcami mesta Trenčín sa mi ich nepodarilo presvedčiť, že zmena č.2 – Terminál vniesla do územného plánu neprípustný rozpor. Z tohto dôvodu som dnes, 3.5.2016 podal na okresnú prokuratúru v Trenčíne podnet na podanie protestu prokurátora proti záväznému nariadeniu ktorým sa mení územný plán mesta Trenčín a ktorým sa doň vnáša neprípustný rozpor. Tomuto problému som ... (pokračovať)

55
Ešte k zmene územného plánu a rozvoji bytovej výstavby formou polyfunkčných a bytových domov.

V predchádzajúcom článku (čl. č. 54) som definoval tri základné otázky na ktoré treba hľadať odpovede pri posudzovaní rozporu v územnom pláne mesta Trenčín. Tie otázky sú: 1. Kde sú lokality Pri stanici a Pri kasárňach? 2. Čo to je rozvoj bytovej výstavby formou polyfunkčných a bytových domov tak ako to požadujú základné zásady usporiadanie územia? 3. Umožňuje novo vyčlenené územie rozvoj bytovej výstavby v zmysle požiadaviek základných zásad usporiadanie územia? V tomto článku sa budem venovať poslednej otázke. (pokračovať)

54
ROZPOR V ÚZEMNOM PLÁNE MESTA TRENČÍN 2 poznámky k námietkam predstaviteľov mesta

Pri prejednávaní rozporu v územnom plána mesta Trenčín o ktorom som písal v predchádzajúcom článku som narazil na argumentáciu, že rozvoj bytovej výstavby je v tomto území zabezpečený tak, ako to požaduje územný plán. Tak teraz túto argumentáciu rozoberiem na drobné. (pokračovať)

53
ROZPOR V ÚZEMNOM PLÁNE MESTA TRENČÍN

Pred Vianocami minulého roku, v stredu 16. 12. 2015 poslanci mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválili zmeny a doplnky územného plánu č. 2 – Terminál. Zmena sa predovšetkým týka.... (pokračovať)

52
Autobusový terminál - ako to má fungovať – 2

Po zverejnení predchádzajúceho článku (čl. 51).... (pokračovať)

51
„Autobusový terminál“ - ako to má fungovať.

V tomto článku sa venujem tomu, ako má vlastne navrhovaný „autobusový terminál“ fungovať. Teda tá časť stavby ktorú možno považovať za autobusový terminál a ktorá bude stále prístupná pre cestujúcich. Z hore uvedeného pohľadu sa „autobusový terminál“ scvrkáva na „autobusovú halu“. Len tento priestor bude pre cestujúcich stále prístupný. Ak by táto stavba už stála tak ...... (pokračovať)

50
O jednom z mýtusov.

Od úplného začiatku odkedy sa začalo o pripravovanom „autobusovom termináli“ verejne rozprávať (od predstavenia návrhu v december 2013 v športovej hale na Sihoti) sa neustále stretávam s niekoľkými mýtusmi vytrvalo udržiavanými pri živote. Ide predovšetkým o tieto mýtusy: .......... (pokračovať)

49
Ako to má vyzerať s MHD po vybudovaní „autobusového terminálu“.

Ako už všetci, čo sa aspoň trochu zaujímajú o pripravovanú výstavbu „autobusového terminálu“ vedia, súčasťou tejto megastavby je aj veľké nákupné centrum. Zástavky MHD sú navrhnuté práve za touto stavbou. A celkom zámerne. Cieľom je ... (pokračovať)

48
Liečba bez diagnózy. Dá sa to?

Vo štvrtok 21.1.2016 sa na pôde mestského úradu konalo stretnutie viacerých podnikateľov zo sídlom podnikania v areály Meriny a na Železničnej ulici v Trenčíne. Témou stretnutia boli predpokladané problémy v doprave na Kukučínovej ulici po vybudovaní plánovaného „autobusového terminálu“. Hneď v úvode zazneli dve vety. Tá prvá ..... (pokračovať)

47
Územný plán mesta trenčín Zmeny a doplnky č.2 – Terminál

Uuvedený text je článkom ktorý mal vyjsť v Trenčianskych novinách pôvodne v pondelok 7.12.2015. Keďže článok nevyšiel ani včera (pondelok 14.12.2015) rozhodol som sa ho dnes uverejniť na webovej stránke a zároveň ho ... (pokračovať)

46
Zmeny a doplnky územného plánu č.2 - Terminál

Dnes, 9.12.2015 prijala komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania uznesenie ktorým odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu územného plánu č. 2 – Terminál. Za uznesenie hlasovali štyria členovia komisie, jeden člen bol proti a jeden nehlasoval. Uznesenie sa prijalo bez akejkoľvek diskusie k predloženému návrhu. Ani jeden z členov komisie nepovažoval za potrebné sa čokoľvek spýtať. A vlastne ani nebolo k čomu, ... (pokračovať)

45
Organizácia dopravy – Terminál a zmena územného plánu č.2 – poznámka naviac.

V predchádzajúcej časti som podrobne prebral vplyv navrhovaného „autobusového“ terminálu na navrhovanú komunikáciu ktorá by mala na seba prevziať väčšinu dopravného zaťaženia zo Štefénikovej ulice. Taktiež som popísal dôvody ktoré tomu zabránia. V reakciách na to som bol upozornený, že ... (pokračovať)

44
Organizácia dopravy – Terminál a zmena územného plánu č.2

V náväznosti na výsledky medzinárodnej súťaže „Trenčín – mesto na rieke“ a v súvislosti s prípravou výstavby „autobusového terminálu“ mesto pripravuje novú koncepciu dopravného riešenia centra mesta. Pracovníci útvaru hlavného architekta prichádzajú s návrhom prekládky cesty prvej triedy z dnešnej trasy prechádzajúcej cez ulicu M. R. Štefánika do novej trasy vedúcej v súbehu s prekladanou bánoveckou železnicou. Navrhovaná cesta pokračuje cez mestský park a ďalej priestorom medzi železničnou stanicou a navrhovaným „autobusovým terminálom“. Nakoniec sa napája na Železničnú ulicu. (pokračovať)

43
Prejednanie hromadnej pripomienky – park – 5. časť.

V tomto článku budem reagovať na otázku ktorá mi prišla vo viacerých podobách od ľudí reagujúcich na moje články. Ak by som tieto rôzne formulované otázky zhrnul do jednej vyzerala by asi takto: „Čo malo mesto v prípade parkov robiť?“ Najjednoduchšou odpoveďou by bolo..... (pokračovať)

42
Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál. Prejednanie hromadnej pripomienky – park – 4. časť.

V predchádzajúcich článkov som sa venoval navrhovaným zmenám v územnom pláne mesta Trenčín v polohe skôr teoretickej. Teraz zamením fiktívny park za park konkrétny. Vymením vymyslený park za ten skutočný a vymyslenú budovu za tú reálne navrhovanú. Zároveň z môjho pohľadu zosumarizujem dôvody pre ktoré mesto pristupuje k zmene územného plánu. (pokračovať)

41
Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál. Prejednanie hromadnej pripomienky – park – 3. časť.

Okrem zmien o ktorých som písal v predchádzajúcom článku sa v v navrhovaných zmenách územného plánu mesta Trenčín upravuje aj regulačný list pre UZ 01B Verejné parky a parkové úpravy v časti Podmienečne vhodné (akceptovateľné) funkcie. Novonavrhované znenie je nasledovné: ... (pokračovať)

40
Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál. Prejednanie hromadnej pripomienky – park – 2. časť.

Teraz sa na ten istý park a na možnosť výstavby v ňom pozriem z pohľadu navrhovaných zmien v územnom pláne mesta. O aké zmeny vlastne ide? Na prvý pohľad sa vlastne nič nemení. Plocha zelene musí ... (pokračovať)

39
Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál. Prejednanie hromadnej pripomienky – park – 1. časť.

V tomto a v troch nasledujúcich článkoch sa budem venovať zmenám regulatívov pre mestské parky a ich možným dôsledkom. Na začiatku zopakujem, že v tejto otázke sa nám na spomínanom jednaní nepodarilo nájsť žiadne styčné body. Preto sa pokúsim naše odmietavé stanovisko k navrhovaným zmenám regulatívov pre mestské parky ešte raz podrobne vysvetliť. Pre nás neprijateľné možné dôsledky navrhovaných zmien sa pokúsim ilustrovať na fiktívnom (vymyslenom) parku. (pokračovať)

38
Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál. Prejednanie hromadnej pripomienky.

V utorok 10. 2. 2015 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Trenčíne konalo prejednanie hromadnej pripomienky k zmene územného plánu mesta – Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál. Jednanie sa sústredilo na 3 kľúčové otázky: ... (pokračovať)

37
Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál Hromadná pripomienka – odovzdanie.

Dnes, 28.11.2014 som v podateľni mestského úradu v Trenčíne odovzdal hromadnú pripomienku k zmene územného plánu mesta. K hromadnej pripomienke som priložil 21 podpisových hárkov s 245 podpismi občanov Trenčína. (pokračovať)

36
Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál Hromadná pripomienka

Vo štvrtok, 20.11.2014 sa vo veľkej zasadačke mestského úradu v Trenčíne konalo prejednanie návrhu zmeny územného plánu mesta Trenčín – Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál. O samotnom návrhu ... (pokračovať)

35
Územný plán mesta Trenčín. Zmeny a doplnky č. 2 – Terminál

Po nejakom čase sa opäť vraciam k pripravovanému „autobusovému terminálu“. V predchádzajúcich článkoch som poukázal na niektoré problémové body v predloženom návrhu. Jedným z problémov bol aj nesúlad predloženého návrhu s platným územným plánom mesta Trenčín. Mesto tento problém dlho a urputne odmietalo tvrdiac, že ... (pokračovať)

34
Otvorený list poslancom Mestského zastupiteľstva v Trenčíne.

Obraciam sa na Vás v súvislosti so zasadnutím Mestského zastupiteľstva ktoré je zvolané na utorok 24.6.2014. Jedným z prejednávaných bodov majú byť aj „Zmeny a doplnky č. 2 k ÚPN mesta - Terminál Trenčín“. Územný plán mesta je ... (pokračovať)

33
O termináli – pripomienky k súladu stavby s ÚPN.

Dnes o 15:00 sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Trenčíne verejné prerokovanie vplyvov navrhovanej činnosti "Terminál"na životné prostredie. V príspevku nižšie zverejňujem svoje stanovisko k súladu navrhovanej stavby s ... (pokračovať)

32
O termináli – verejné prerokovanie

V utorok 6.5.2014 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Trenčíne uskutoční verejné prerokovanie návrhu „autobusového terminálu“ z hľadiska vplyvu tejto stavby na životné prostredie. Verejné prerokovanie je pokračovaním procesu EIA a nadväzuje na ... (pokračovať)

31
O termináli – projekt, šiesta časť.

V predchádzajúcom článku som na záver uverejnil základné parametre stavby novonavrhovaného „autobusového terminálu“ v Trenčíne. Tabuľka je veľmi zaujímavá. Sú v nej plochy terminálu rozdelené podľa funkčného využitia a ... (pokračovať)

30
O termináli – projekt, piata časť.

Pokračovanie predchádzajúceho článku. Výkresy sú uverejnené bez akéhokoľvek zásahu z mojej strany. (pokračovať)

29
O termináli – projekt, štvrtá časť.

Pokračovanie predchádzajúceho článku. Výkresy sú uverejnené bez akéhokoľvek zásahu z mojej strany. (pokračovať)

28
O termináli – projekt, tretia časť.

Pokračovanie predchádzajúceho článku. Výkresy sú uverejnené bez akéhokoľvek zásahu z mojej strany. (pokračovať)

27
O termináli – projekt, druhá časť.

Pokračovanie predchádzajúceho článku. Výkresy sú uverejnené bez akéhokoľvek zásahu z mojej strany. (pokračovať)

26
O termináli – projekt, prvá časť.

Na tejto stránke som už uverejnil hodne článkov zameraných na navrhovaný „autobusový terminál“. Až teraz som si uvedomil, že asi len nemnohí z vás videli všetky výkresy tejto stavby. Aby som to napravil a pre vašu orientáciu, v nasledovných príspevkoch ... (pokračovať)

25
O termináli – „keď čísla nepustia“?

Architektúra a urbanizmus, ak sú dobré, sú syntézou umenia a techniky. Pokiaľ to umelecké v architektúre je ťažko uchopiteľné a možno o tom viesť nikdy sa nekončiace diskusie a polemiky, to technické v nej by sa malo dať ... (pokračovať)

24
O termináli – autobusový terminál v Hradci Královom

Vo štvrtok 13.3.2014 som sa zúčastnil spoločného stretnutia dvoch komisií mestského zastupiteľstva a výboru mestskej časti Sever s projektantom a investorom navrhovaného „autobusového terminálu“ v Trenčíne. Pre mňa bol najzaujímavejším bodom stretnutia okamih ... (pokračovať)

23
Terminál – ešte raz o doprave.

O vplyve pripravovanej výstavby „autobusového terminálu“ na dopravu v jeho okolí som už písal v článku 21. Tam som sa venoval viac nápočtom dopravného zaťaženia. V tomto článku sa pokúsim ukázať, čo by znamenala ... (pokračovať)

22
Terminál – trochu podrobnejšie.

V tomto článku sa trochu bližšie pozriem na predložený návrh „autobusového terminálu“. Pre lepšiu názornosť som výkres prekreslil a označil som v ňom body o ktorých budem písať. ... (pokračovať)

21
Terminál – o doprave

V tejto časti článkov o pripravovanom „autobusovom termináli“ v Trenčíne sa budem zaoberať vplyvom tejto stavby na dopravu v jej okolí. ... (pokračovať)

20
Terminál – ešte raz pre tých ktorí neporozumeli.

Zdá sa, že niektoré argumenty treba zopakovať pre tých, ktorí neporozumeli už napísanému. Predtým pre istotu zopakujem. Nie som proti ... (pokračovať)

19
Terminál – Trenčín sme.sk

Zastavanie plochy mestského parku je podľa člena komory slovenských architektov porušením územného plánu mesta. Mesto zástavbu potvrdilo, no kritiku odmieta. TRENČÍN. Projekt autobusového terminálu spoločnosti SIRS zasahuje aj do parku ...  (pokračovať)

18
Terminál  - Pravda, 08.01.2014

Trenčania sa obávajú, že prídu o časť mestského parku. Odhryznúť z neho by mala nedávno ohlásená výstavba nového terminálu ... (pokračovať)

17
Terminál – čo v „Stanovisku odborných útvarov Mesta Trenčín“ nie je.

V predchádzajúcich dvoch článkoch som sa venoval „Stanovisku odborných útvarov Mesta Trenčín“ k mojim názorom. Venoval som sa tonu, čomu sa venovali aj pracovníci „odborných útvarov“. Teraz sa na chvíľu zastavím pri tom, čo ... (pokračovať)

16
Terminál – ešte raz o územnom konaní.

V predchádzajúcej časti mojej reakcie na „Stanovisko odborných útvarov Mesta Trenčín“ som sa venoval súladu návrhu výstavby „autobusového terminálu“ s územným plánom mesta Trenčín. V tejto časti sa budem venovať ... (pokračovať)

15
Terminál- ešte raz o územnom pláne a argumentácii.

Tento príspevok je reakciou na „Stanovisko odborných útvarov Mesta Trenčín. Skôr než budem reagovať na konkrétne stanoviská pracovníkov „odborných útvarov“ sa na chvíľu zastavím pri filozofii tvorby územného plánu a predovšetkým ... (pokračovať)

14
Terminál - Stanovisko odborných útvarov Mesta Trenčín

Vážený p. Mrva. Pokladáme si za povinnosť zareagovať na Vaše články na stránke www.trencin-inak.sk – ktoré sa týkajú výstavby Terminálu, z pohľadu územného plánovania a z pohľadu legislatívy, nakoľko verejne prezentovaný zámer Terminál je v súlade s platným Územným plánom Mesta Trenčín. Mestá – ako orgány územného plánovania - majú odborné útvary ...  (pokračovať)

13
Terminál – ako ďalej?

V predchádzajúcej sérii článkov som popísal svoj pohľad na pripravovaný „autobusový terminál“ v Trenčíne. Pri tom som viackrát zdôraznil. Že nie som proti ... (pokračovať)

12
„Terminál“ pre Trenčín trochu podrobnejšie.

V predchádzajúcom článku som sa pozrel na jeden z autobusových terminálov v Južnej Amerike. Teraz sa trochu bližšie pozriem na ten navrhovaný v Trenčíne. Pripravil som ... (pokračovať)

11
Terminál a Južná Amerika

Na stretnutí s občanmi Trenčína ako aj na spomínanej Zákrute v Slovenskom rozhlase zástupca investora vyslovil svoju predstavu o autobusovej stanici ako o termináli. Ako sa zástupca investora vyjadril, nemajú žiadny ... (pokračovať)

10
Terminál a územné konanie.

V tomto pokračovaní článkov o príprave výstavby „autobusového terminálu“ sa budem venovať územnému konaniu. Investor terminálu plánuje ...  (pokračovať)

09
Terminál a ÚPN Trenčína – sumarizácia.

V tejto časti príspevkov o pripravovanej výstavbe „autobusového terminálu“ zosumarizujem môj pohľad na súlad návrhu terminálu s požiadavkami územného plánu mesta Trenčín.  Pre ľahšiu orientáciu opäť uvádzam ... (pokračovať)

08
Terminál – zákony vo výstavbe.

V predchádzajúcej časti som sa venoval terminálu vo vzťahu k územnému plánu mesta Trenčín. Tí, čo si prečítali celý ... (pokračovať)

07
Terminál a územný plán.

V predchádzajúcom článku som si pripravil podklad pre posúdenie súladu navrhovanej stavby terminálu s územným plánom mesta Trenčín. Teraz som ho ešte doplnil o ... (pokračovať)

06
Terminál a legislatíva.

V tomto pokračovaní článkov o „autobusovom termináli“ sa vrátim úplne na začiatok. Na stretnutí z občanmi mesta Trenčín považoval ... (pokračovať)

05
Terminál v parku?

V predchádzajúcom článku som sa venoval autobusovej hale. Teraz sa pozriem na druhú stranu. K mestskému parku. Objekty umiestnené pri parku ... (pokračovať)

04
Terminál alebo autobusová hala?

V tomto pokračovaní príspevkov o „autobusovom termináli“ sa budem venovať rozboru predloženej situácie. Znovu zdôrazňujem, že ide o ... (pokračovať)

03
Terminál – teoretické východiská.

Skôr než sa začnem venovať predloženému návrhu zastavím sa na chvíľu pri teoretických východiskách. Upozorňujem, že ... (pokračovať)

02
Terminál – čo na stretnutí nebolo

V predchádzajúcom príspevku som stručne informoval o konanom stretnutí občanov Trenčína s investorom prestavby železničnej stanice a výstavby nového autobusového terminálu. Taktiež som ... (pokračovať)

01
Terminál – stretnutie s občanmi Trenčína.

V piatok 19. 12.2013 sa v športovej hale na Sihoti konalo stretnutie občanov mesta Trenčín s investorom výstavby nového autobusového nádražia – autobusového terminálu. Investorom výstavby terminálu je ...  (pokračovať)